“IMCS”系列单体型智慧移动冷库

“IMCS”系列单体型智慧移动冷库

           生产标准化

自带制冷模块及控制。实现标准化生产,尺寸设计满足常规运输,其中高温保鲜移动库,可配置气调库.

            高利用率

 智能移动冷库采用”共享“租赁或销售模式,可租可售;租期满后,可以随时调运到其他地方。


0.00
0.00
  

           生产标准化

自带制冷模块及控制。实现标准化生产,尺寸设计满足常规运输,其中高温保鲜移动库,可配置气调库.

            高利用率

 智能移动冷库采用”共享“租赁或销售模式,可租可售;租期满后,可以随时调运到其他地方。